Beijing Ruixue Global Co., Ltd. Beijing Ruixue Global Co., Ltd.

新闻中心
Home  |  News  |  Detail
Leaders of Nanjing Municipal Party Committee visited Ruixue Global Nanjing Park
2016/11/26

On November 26, 2016, Liu Yian, Executive Deputy Mayor of Nanjing, Zhu Xiaolin, Director of the Organization Department of Nanjing Municipal Party Committee, Qian Jianning, Deputy Secretary-General of the Municipal Party Committee, Li Hui, Mayor of Qixia District, and Cao Xianjin, Secretary of the Baguazhou Working Committee, visited Beijing Ruixue Global Nanjing Park.